Tag: ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก

Tag: ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก

ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก

ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลกภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก

          ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภัยพิบัติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น  บทความนี้จะพามาศึกษาและเรียนรู้ภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในโลก 5 อันดับ           อันดับที่ 1 แผ่นดินไหว[...]