Tag: ภัยธรรมชาติ

Tag: ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ

          ภัยธรรมชาติ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายจากธรรมชาติ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หรือมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมา ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะร้ายแรงมากหรือน้อยก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งตัว แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 1. วาตภัย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด วาตภัยจากพายุฤดูร้อน จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน[...]